ระเบียบการรับสมัคร

  ระดับก่อนประถมศึกษา
 
       - เตรียมอนุบาล รับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ
       - อนุบาล 1 รับตั้งแต่อายุ 3 ขวบ

       - เวลาเรียน ตั้งแต่ 08.30-15.15 น.

    หลักฐานในการรับสมัคร

       - สูติบัตรนักเรียน ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
       - สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา, นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
       - สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
       - หลักฐานแสดงผลการเรียนในกรณีเข้าระหว่างชั้นปี
       - รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 1 รูป (เห็นหน้้าชัดเจน)

 

 

  ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่4

   หลักฐานในการรับสมัคร

     - สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา , นักเรียนจำนวน 1 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา จำนวน 1 ฉบับ
     - หลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1 , ปพ.4, ปพ.6, ระเบียนสะสม
     - รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 1 รูป (เห็นหน้าชัดเจน)