ประวัติของโรงเรียน

            โรงเรียนระเบียบศึกษาก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2503 โดยคุณยายระเบียบ นุชนนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีคุณแม่สมบัติ นุชนนท์ เป็นผู้จัดการ โดยสร้างโรงเรียนขึ้นภายในท้องถิ่นชุมชน ที่อยู่อาศัย เพื่อให้ลูกหลานและเด็กๆได้มีสถานที่เล่าเรียน และแบ่งเบาภาระของโรงเรียนภาครัฐ รับนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา จนในปี พ.ศ.2512 ได้ขยายการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และขยายการสอนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2553
            ลักษณะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอนุบาลใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551