อัตลักษณ์

"มีวินัย น้ำใจงาม สมนามระเบียบศึกษา"

                 โรงเรียนระเบียบศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนระเบียบศึกษา ปี2554-2556 ว่า โรงเรียนระเบียบศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ มีวินัยน้ำใจงาม ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสู่ระบบสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ปรัชญาของโรงเรียน คือ "การเรียนดี เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม" และจากการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรถึงความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน ผลปรากฏว่า บุคลากรลงมติว่า นักเรียนโรงเรียนระเบียบศึกษามีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ มีการปฎิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม คือ เกี่ยวกับการมีวินัย และความมีน้ำใจของนักเรียน

                 นอกจากนั้น การแสดงพฤติกรรมนักเรียนยังสะท้อนภาพความมีวินัย น้ำใจงาม ซึ่งคณะครูผู้เกี่ยวข้องได้ปรากฎและพบเห็นเป็นประจำ และยังเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

                 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการของโรงเรียนจึงมีมติว่า อัตลักษณ์ของโรงเรียนระเบียบศึกษา คือ "มีวินัย น้ำใจงาม สมนามระเบียบศึกษา"