วิสัยทัศน์

           โรงเรียนระเบียบศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ มีวินัยน้ำใจงาม ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสู่ระบบสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย