พันธกิจ

          พันธกิจ คือ บทบาทที่สำคัญของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยระบุเป้าหมาย วิธีการและผลที่คาดหวังไว้ชัดเจน เพื่อทำให้การทำวิสัยทัศน์นำไปสู่การปฎิบัติ โดยทางโรงเรียนได้กำหนดภารกิจไว้ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลที่มุ่งให้ผู้เรียน
   3.1 มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   3.2 นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น
   3.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
   3.4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ
   3.5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
   3.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   3.7 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมี พฤติกรรมเป็นไปตามปรัชญา ปณิพาน พันธกิจของโรงเรียนจนเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
   3.8 จัดโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทพิเศษของโรงเรียนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ