ปรัชญาของโรงเรียน

         โรงเรียนให้ความสำคัญต่อนักเรียนเป็นอันดับแรก ถือเป็นหน้าที่โดยตรงที่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จะต้องปฎิบัติต่อนักเรียนด้วยความรัก ความเมตตา เพื่อพัฒนาให้เด็กนักเรียนเติบโตขึ้นเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีชีวิตอย่างมีความสุข เป็นพลังสำคัญเพื่อนำสังคมให้เจริญก้าวหน้า จึงกำหนดปรัชญาดังนี้


"การเรียนดี เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม"