อนุบาล

          การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

          โรงเรียนระเบียบศึกษามุ่งให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย นักเรียนจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในจุดหมาย13ข้อ ดังนี้

1.ร่างกายเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2.กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กมีความแข็งแรง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์กัน
3.มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข
4.มีคุณธรรม จริยธรรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5.ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
6.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย
7.รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
8.อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข
9.ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10.มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11.มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12.มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
13.มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม
 
 
 

 

 
 
          ในปีการศึกษา 2559 นี้ ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียว ทางโรงเรียนระเบียบศึกษาเปิดสอนวิชาสามัญตั้งแต่เตรีนมอนุบาล รับนักเรียนอายุ  1 ปี 6 เดือน โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด เสียค่าใช้จ่ายเป็นเดือนๆละ 1,200 บาท โดยทางโรงเรียนใช้อัตราส่วนรวม
          ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรียนวิชาสามัญ มีอาจารย์ต่างชาติสอนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วัน สอนภาษาจีน สัปดาห์ละ 1 วัน นากศิลป์ สัปดาห์ละ 1 วัน ดนตรีไทย- ดนตรีสากลสัปดาห์ละ 1 วัน และชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 เรียนวิชาสามัญ มีภาษาอังกฤษเพิ่มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ภาษาจีนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ว่ายน้ำ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย-สากล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยภาษาอังกฤษดำเนินการสอนโดยครูชาวต่างชาติและภาษาจีนดำเนินการสอนโดยครู จากสาธารณะรัฐประชาชนจีน