มัธยมศึกษา

 

 มัธยมศึกษา

          หลักสูตรมุ่งเน้นในด้านทักษะกระบวนการในกลุ่มสาระต่างๆ โดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม อันเป็นคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ในความเป็นไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ในการเรียนไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความถนัด สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมหลักเหตุผล การคิดวิเคราะห์ สังเคราห์ เพื่อการดำรงชีพในสังคมอย่างเป็นสุข โดยมุ่งเน้นสมรรถนะ5 ประการดังนี้

 

 

 1.ความสามารถในการสื่อสาร มีวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง

 2.ความสามารถในการคิด โดยคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีการคิดอย่างเป็นระบบ

 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ

 4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สามารถเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี